**************anika.vlckova@seznam.cz**************

**********429108415**********

Jména

14. května 2009 v 20:49 | Laura |  Moje maličkost
Ženská:

Anna:
Anna je ženské jméno hebrejského původu, Anna znamená "milostiplná" či "milá". Ze stejného hebrejského jména pochází také české jméno Hana. V Bibli se vyskytují dvě ženy s tímto jménem, matka Samuelova z 1. knihy Samuelovy 1. kapitoly, a v Novém zákoně prorokyně Anna, dcera Fanuelova z kmene Ašer (Lukáš 2, 36), která žila v Jeruzalémském Chrámu a očekávala příchod Mesiáše a rozpoznala ho v Ježíši.
Podle českého kalendáře svátek 26. července a v církevním se slaví Anna společně s Jáchymem, neboť celý život spolu prožili a jsou známí coby rodiče Panny Marie. Druhý vatikánský koncil stanovil památku Jáchyma a Anny na společný den 26. července, do té doby se oba slavili po celém světě v různé dny.
Roku 1481 ji papež Sixtus IV. včlenil do římského kalendáře. Rokem 1584 a z nařízení papeže Řehoře XIII. se slaví svátek sv. Anny.
Anna je patronkou Innsbrucku, Florencie a Neapole a lidé ji prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí, za šťastný porod a za svou si ji berou vdovy, hospodyně, matky, dělnice, horníci, tkalci, soustružníci, umělečtí truhláři, mlynáři, kramáři, provazníci, krejčí, krajkáři, čeledíni aj.


Andrea:
Andrea (případně řidčeji Ondřejka) je ženské jméno pocházející z řečtiny a znamenající Odvážná,
Statečná. Svátek 26. září. Mužská obdoba jména je Ondřej (Andreas).

Jana:
Jana je ženskou formou vlastního jména Jan. Pochází z hebrejštiny, kde יוחנן jóchanán znamená "Hospodin je milostivý" nebo také "milostivý dar Hospodinův". Od téhož jména pochází někdy samostatná forma Johana.

Sandra:
Ženské jméno Sandra pochází z italštiny jako zkrácená varianta jména Alessandra a znamená "ochránkyně mužů". V italštině se též používá mužská varianta, Sandro.

Martina:
Ženské jméno Martina je ženskou formou jména Martin. Je odvozeno od jména římského boha války Marta. Martina proto znamená, volně interpretováno, bojovná, válečnice, Martovi zasvěcená, Martovi oddaná, Martovi náležící.

Aneta:
Aneta (řidčeji také Anetta) je ženské křestní jméno. Podle českého kalendáře svátek 17. května.
Původ jména je v hebrejském jméně חַנָּה, Hannah, což znamená milostivá či milostiplná. Latinazací toto jméno ztratilo počáteční H. Francouzština mu pak přidala koncovku -ita (Anita), v češtině změněné na -eta.

Karolína:
Karolína (někdy také krátce Karolina) je ženské křestní jméno německého původu. Podle českého kalendáře má svátek 14. července.
Jedná se o ženský protějšek jména Karel, v cizích jazycích jsou odpovídající jména Charlotte, Caroline, ale také Lotte či Lola. Základem jména je germánské obecné jméno karlaz a staroněmecké kar(a)l s významem muž nebo chlap. Když se franští majordomové tohoto jména pozvolna zmocňovali franského trůnu a Karel Veliký vytvořil obrovskou říši, rozšířilo se toto jméno i za hranice ve významu panovník, ze kterého vzniklo české král, polské król, jihoslovanské kralj i maďarské király.

Monika:
Monika je ženské křestní jméno. Podle českého kalendáře má svátek 21. května.
Původ má v řeckém monos, což znamená "jediná"," jedinečná ", "sama", "osamělá". Jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, tj. (po)radit, přeneseně tedy "rádkyně", případně že jméno pochází z fénického jazyka a znamená "bohyně".

Laura:
Laura je ženské křestní jméno. Podle českého kalendáře svátek 1. června.
Jméno je zřejmě domáckou variantou jména Laurentia, ženského protějšku k Laurentiovi. Česká podoba tohoto jména je Vavřinec. Jméno tedy snad pochází od slova "vavřín". Jméno také mohlo původně znamenat obyvatele římského města Laurentium.

Kateřina:
Jméno Kateřina pochází původně ze starořeckého ženského křestního jména aikaterine. Původ tohoto jména je nejasný. Může pocházet z řeckého slova "hekateros" (česky každý z obou) nebo má základ ve jméně řecké bohyně Hekaté. Jméno Kateřina znamená čistá, cudná, mravná.
Římané mylně odvozovali původ z řeckého adjektiva "katharos" (čistý) a připojovali souhlásku "h", aby dokázali spojení právě s tímto slovem.

Denisa:
Denisa je ženské křestní jméno. Je odvozené od jména řeckého boha Dionýsa. Méně častějším mužským protějškem je Denis.
Podle českého občanského kalendáře slaví svátek 11. září.

Dagmar:
Ženské jméno Dagmar (řidčeji také Dagmara) pochází z starobylého norského jména Dagmær. Vniklo spojením slov dagr - den a mær - panna přenesený význam je "svatý anebo velký den" nebo "denice". Další podobou jména je Dagmara. Často používaná je domácká podoba jména Dáša, řídčeji Dáda, na Moravě Dada.

Nikola:
Nikola je mužské i ženské křestní jméno. Podle českého kalendáře má jmeniny 20. listopadu.
Toto jméno je přejato z francouzštiny, ale jeho původním domovem je Řecko. Jedná se vlastně o jednu z variant jména Mikoláš či Níkoláos, jak zní původní tvar. Překlad tohoto jména je "vítězný lid". Další variantou je Nikol a Nikoleta.

Diana:
Diana je ženské křestní jméno. Je to jméno římské bohyně lovu, které má původ v latinském diviana, tedy "božská". Možná také souvisí s latinským dies (den), význam byl tedy také "jasná, zářivá".
Podle českého občanského kalendáře má Svátek 4. ledna.

Petra:
Petra je ženské křestní jméno, jedná se o ženskou variantu mužského jména Petr.
Podle českého kalendáře má svátek 17. srpna.
Starší formou tohoto jména je Petronila.


Mužská:

Marek:
Marek je mužské křestní jméno latinského původu, které je odvozené ze jména Martius, tj. "zasvěcený bohu války". Podle českého kalendáře má svátek 25. dubna.

Jan:
Jan je druhé nejčetnější české křestní jméno, v posledních několika letech je to nejčastější české mužské jméno novorozenců. Pochází z hebrejštiny, kde יוחנן jóchanán lze vyložit jako "Hospodin je milostivý", případně jako "milostivý dar Hospodinův". V češtině se často setkáváme s jeho domácí podobou Honza. Dříve (např. ještě koncem 19. století v matričních zápisech) byla běžná varianta Ján (nyní pociťována jako slovakismus), která zůstala např. ve slově svatojánský.
Jméno Jan je velmi populární mezi papeži, nosilo je 23 z nich, plus 2 vzdoropapežové. Mimo to dva papežové přijali jméno Jan Pavel I. a Jan Pavel II.

Zdrobněliny:
Jenda, Jeníček, Jeník, Janík, Janica, Jéňa, Janko, Janeček, Janek, Johanek, Jens

Štefan:
Štefan je mužské křestní jméno řeckého původu, obdoba jména Štěpán, která je populárnější spíše na Slovensku než v Čechách.
Podle českého kalendáře má svátek 9. října ale může mít jmeniny i 28. prosince.

Radim:
Radim je mužské křestní jméno slovanského původu. Podle českého kalendáře svátek 25. srpna.

Filip:
Filip je mužské jméno, které pochází z řeckého Φίλιππος (Filippos), složeniny slov filein, 'milovat' a hippos, 'kůň', tj. 'milovník koní'.

Jaroslav:
Jaroslav (též Jarin, Jarda, Jarek, Jára) je mužské jméno. Podle českého občanského kalendáře má svátek 27. dubna.
Jedná se o jméno slovanského původu, odvozené ze slova "jaryj", jehož význam je jednak "vznětlivý", jednak "silný, mocný".


Richard:
Richard je mužské jméno odvozované ze staroněmeckého Ríchart (rîh=vladař a hart=silný). Podle českého občanského kalendáře jmeniny 3. dubna.

Tomáš:
Základem křestního jména Tomáš je aramejské תום Tóm, resp. se členem תוםא Tómá (dříve teómá), které v překladu znamená "dvojče". Toto označení dostal jeden z apoštolů, který šířil víru v božství Ježíše ("nevěřící Tomáš").

Josef:
Mužské jméno Josef pochází z hebrejského slova יוסף Jóséph ("Bůh ti dá (bude další dítě)"). V židovské tradici označuje jednoho z patriarchů izraelského národa (konkrétně kmene Josef), syna Jákobova.
Popularita tohoto jména má sice sestupnou tendenci, ale i přesto se udržuje mezi dvacítkou nejčastěji používaných jmen u novorozenců.

Andrej:
Andrej je mužské jméno řeckého původu, které znamená mužný, statný, odvážný (z řec. Andreas).
Mužskou variantou jména je Ondřej, dívčí forma tohoto jména je Andrea.

Vladimír:
Vladimír je mužské jméno slovanského původu. Vykládá se jako Vládce světa (míru), Mocný. Podle některých pramenů se mezi Slovany rozšířilo po ovládnutí ruských kmenů Vikingy, jako fonetická obdoba jména Valdemar (Velký vládce). Podle českého kalendáře má svátek 23. května. V římském církevním kalendáři má Vladimír svátek 17. července. Ženský ekvivalent jména Vladimír je Vladimíra
Po (svatých) Vladimírech je také pojmenována řada míst.

Ladislav:
Ladislav je mužské křestní jméno slovanského původu, jedna z variant jména Vladislav. Jeho význam je "slavný vládce". Podle českého kalendáře má svátek 27. června.


Jen serm se tak nudila xD
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama